1. Zlaté pravidlo: Komunikácia
2. Buď priateľský
3. Je zakázané blokovať, ničiť iné spoločnosti
4. Je zakázané ničiť majetok inej spoločnosti
5. Je zakázané blokovať vozidlá ostatných spoločností
6. Je zakázané používať vulgaritu (popisky, chat...)
7. Je zakázané kupovať pozemky, ktoré nebudete využívať
8. Je zakázané vlastniť 2 a viac spoločností 1 hráčom
9. Konkurencia je zakázaná! 1mesto=1spoločnosť, 1 priemysel=1spoločnosť, je zakázané využívať cudziu dopravné infraštruktúru! (cesty, vodné prieplavy...) V prípade, že sa 2 spoločnosti dohodnú na spoločnom užívaní infraštruktúry tak to náležite označia !, tak isto platí používanie priemyslu a miest 2 a viacerími spoločnosťami naraz ak sa dohodnú, inak platí kto prv príde ten prv mele ...
10. Je zakázané ničiť mapu, rieky, mestá...
11. Je prísne zakázané vchádzať inému hráčovi do spoločnosti !

Admin Johnypar doplňa:
1. Gold rule: Comunication
2. Be friendly
3. Don't block others
4. Don't destroy the property of other companies
5. Don't block the vehicles of other companies
6. Don't use the vulgarisms (chat and signs)
7. Don't buy the lands which you won't use
8. Owning two and more companies by one player is not allowed

9. It's prohibited destroying a map, cities, another things (means rail corridors and terrain)
10. It's strictly prohibited to steal companies without password, etc.

One company = one industry
One company = one city